Vesiputous ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Mikä on ohjelmistotuotannon vaihejakomalli?

Monimutkaisuutensa sekä laajuutensa vuoksi ohjelmistojen tuottamisen kehittelytyö tulee jakaa osiin, jotta voidaan taata tuotannon onnistuminen. Vaiheesta ei edetä toiseen ennen kuin tarpeelliset osat edellisestä vaiheesta on saatu tehtyä. Vaihejakomalli tarkoittaa siis ohjelmien suunnitteluvaiheen osittamista.

Vesiputousmalli vaihejakomallina

Vesiputousmallille on ominaista vaiheiden soljuminen vesiputouksen tapaan aina seuraavaan vaiheeseen ja että kussakin vaiheessa tuotetut dokumentit ovat ikäänkuin syötteitä seuraavaa vaihetta silmällä pitäen.

Vesiputousmallin haasteet

Mallin suurin haaste on tuotteen suunnitteleminen kokonaisuudessaan toteutuskuntoon kerralla yleensä iteratiivisella tavalla, mikä tarkoittaa sitä, että prosessi toistuu ja että sekä toteutus että suunnittelu tehdään pienissä osioissa. Spiraalimalli on kehittynyt tästä iteratiivisesta tavasta työskennellä.

Vesiputousmallin V- ja W-mallit

Usein vesiputousmallin jokaiseen vaiheeseen liittyy oma testausvaihe, jolloin prosessista laaditulle aikajanalle muodostuu V-kirjainta muistuttava malli.Tässä V-mallissa V-kirjaimecode-944504_960_720n oikea sakara kuvaa prosessien testausvaiheita ja vasen itse prosessin vaiheita. W-malli puolestaan kuvaa sellaista prosessia, jossa toistetaan alemmalla tasolla tapahtunutta toteutusta sekä suunnittelua ja jossa W-kirjaimen keskimmäinen sakara kuvaa iteraation tapahtumista.

Vesiputousmalli pärjää teoriassa, muttei niinkään käytännössä

Teoreettisella tasolla vesiputousmalli pärjää ohjelmistotuotannon vaiheiden kuvaamisessa, mutta osa on sitä mieltä, että mallin heikkoudet tulevat esiin siinä vaiheessa kun mallia yritetään soveltaa käytäntöön. Voidaan sanoa, että malli antaa hyvät raamit ohjelmistosuunnitteluprosesseille, mutta ettei malli kuitenkaan täysin kykene kuvaamaan ohjelmistotuotantoprosessia käytännön tasolla. Käytännössä prosessien syklit ovat huomattavasti mallin kuvaamia tiheämpiä ja menetelmät huomattavasti mallin kuvaamia menetelmiä kevyempiä.

Esitystapaa on pidetty jopa utopistisena ja sen selvä heikkous asiakkaan kannalta on, että asiakas näkee prosessissa syntyvän lopullisen tuotteen vasta siinä vaiheessa kun prosessi on lopuillaan. Virheiden osalta mallin heikkoutena on se, että jos jossakin vaiheessa havaitaan olevan virhe, saatetaan tämä virhe joutua korjaamaan iteratiivisella tavalla edellisissä vaiheissa, mikä vie runsaasti aikaa sekä tulee kalliiksi.

Muita vaihejakomalleja vesiputousmallin lisäksi

Vesiputousmallin lisäksi ohjelmistosuunnittelussa esiintyy myös muita vaihejakomalleja, joita ovat esimerkiksi prototyyppimenetelmä, RUP, ketterät menetelmät ja suihkulähdemalli. Kaikkia malleja voidaan tarpeen mukaan soveltaa erilaisin tavoin. Puutteistaan huolimatta vesiputousmalli esitetään usein ideaalimallina.

 

Comments are closed.