Pohdintaa ohjelmistosuunnittelualan moninaisesta potentiaalista

Monimutkaiset ohjelmistosuunnitteluprojektit vaativat luovuutta

Ohjelmistojen suunnittelu vaatii runsaasti luovuutta sekä reagoimista alati muuttuviin tarpeisiin. Ohjelmiston suunnittelu on monimutkainen ja laaja prosessi, jonka hahmottamista ja koossapysymistä voidaan helpottaa erilaisten vaihejakomallien avulla, joista vesiputousmalli on yksi käytetyimmistä.

Luovuus sisältää suuren määrän potentiaalia, jota pitäisi yhteiskunnassamme hyödyntää aikaisempaa tehokkaammalla tavalla ja luovuuden hyödyntämiseen pitäisikin keksiä nykyistä enemmän aidosti käyttökelpoisia tapoja. Yrittäjyyttä, myös luovien alojen yrittäjyyttä, tulisi tukea nykyistä enemmän ja kynnystä ryhtyä yrittäjäksi tulisi madaltaa5595792078_a2e97e7fb7_b. Suuri osa luovalla alalla työskentelevistä yrittäjistä on korkeasti koulutettuja ja heidän yrityksensä ovat kooltaan pieniä, minkä vuoksi useat näistä yrittäjistä kantavat nykytilanteessa kohtuuttoman taloudellisen riskin yritystoiminnastaan. Näiden taloudellisten riskien hallitseminen tulisi olla erityisesti pienten yritysten osalta nykyistä joustavampaa ja siihen tulisi tarjota yhteiskunnan taholta nykyistä enemmän keinoja.

Suomen nuoret arkkitehdit, jotka ovat usein nousseet pinnalle erilaisten arkkitehtuurikilpailujen kautta, toimivat loistavana esimerkkinä myös muille luovilla aloilla toimiville suomalaisille nuorille. Kenties myös ohjelmistojen suunnittelijoille voisi luoda samantapaisia tilaisuuksia näyttää kykynsä ja nousta suuren yleisön tietoisuuteen.

Sosiaalisten taitojen merkitys on kasvanut

Nykyään myös ohjelmistosuunnittelijoilta vaaditaan aikaisempaa enemmän sosiaalisia taitoja sekä taitoa luovia hyvinkin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka saattavat liittyä esimerkiksi tuotteen prototyypin esittelyyn asiakkaalle, koulutustilaisuuksien pitämiseen tai tuotteiden markkinointiin. Työ ei enää ole pelkkää varsinaista ohjelmistojen suunnittelua, vaan työtehtävät ovat usein aikaisempaa huomattavasti moninaisempia. Vaikka monet ohjelmistosuunnittelijat pitävätkin työstään, vaanii kiireisen työtahdin takana työuupumuksen vaara, johon tulee suhtautua riittävällä vakavuudella; jos oireita alkaa ilmetä, tulee asialle tehdä jotakin ennen kuin uupumuksesta tulee vakavaa.

Onko luovuudesta vientituotteeksi?

Monet luovat ratkaisut ovat maailmalla kysyttyjä ja suomalaisten yritysten tulisikin suunnata aikaisempaa suunnitelmallisemmin myös maamme rajojen ulkopuolisille markkinoille. Maastamme löytyy joitakin menestystarinoita, mutta korkeatasoisen kaikille avoinna olevan koulutuksen maassa näitä menestystarinoita voisi olla enemmänkin. Ulkomaisille markkinoille lähdettäessä on erittäin tärkeää löytää kyseisestä kohdemaasta kumppani, jonka ammattitaito on korkealla tasolla ja johon suomalainen yrittäjä voi luottaa. Paikallinen kumppani tuntee kohdemaan olosuhteet, jotka liittyvät esimerkiksi maan juridiikkaan, tavalla, jota ulkomaalaisen on vaikeaa tai lähes mahdotonta saavuttaa eikä tällaisen tietotason saavuttaminen ole välttämättä edes mielekästä.

 

Comments are closed.