Ohjelmistotuotantoalan historian havinaa

Ensimmäisten ohjelmoitavien tietokoneiden tulo 1940-luvulla loi tarpeen ohjelmistojen kehittelylle

1940-luku oli ensimmäisten digitaalisesti toimineiden tietokoneiden vuosikymmen. Koneiden tehtävät määriteltiin vielä tuolloin tekemällä muutoksia niiden sähkökytkentöihin. Ohjelmoitavien tietokoneiden myötä alettiin tarvita myös ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä. Kehityskulku johti tähän pisteeseen jo saman vuosikymmenen loppupuolella.

Ensimmäiset ohjelmointikielet paransivat tietokoneiden käytettävyyttä 1950-luvulla

Ensimmäiset ohjelmointikielet keksittiin 1950-luvun puoli vaiheilla, mitä ennen ohjelmat olivat olleet sidottuja niiApple3hin laitteisiin, joita varten ne oli alunperin luotu – tämä johtui siitä, että tuolloin käytettiin konekieltä ohjelmointikielen sijaan.

Ohjelmistoala oli kriisissä 1960-luvulla useista eri syistä

1960-luvun loppupuolta kutsutaan usein ohjelmistokriisin ajaksi ja tälle kriisivaiheelle oli ominaista pula ammattitaitoisista ohjelmoijista sekä selkeistä systeemityömenetelmistä. Nämä puutteet johtivat siihen, että alan tuottavuus oli heikkoa ja ohjelmoinnissa tehtiin paljon virheitä, mikä puolestaan johti siihen, että jotkut ohjelmista sisälsivät paljon virheitä ja että kustannukset olivat usein kohtuuttomat.

Ohjelmistojen voimakas kasvu 1900-luvun lopulla toi mukanaan uusia haasteita

1900-luvun loppuvaiheessa tiekoneohjelmien määrä oli kasvanut voimakkaasti ja niiden merkitys oli alkanut kasvaa. Tämä johti kuitenkin myös siihen, että myös monet tietokoneiden käytön johdosta seuranneet virheet alkoivat nousta julkisuuteen. Suurin osa näistä virheistä johtui inhimillisestä erehdyksestä, jollaisia olivat esimerkiksi virheet lähdekoodeissa sekä huono käytettävyys. Näiden ongelmien vuoksi alettiin tutkia sitä, miten ohjelmistojen valmistamisprosessissa voitaisiin taata niiden mahdollisimman hyvä laatu.

Ohjelmistojen kehittämisen tarve historian valossa

Historia osoittaa hyvin selvästi, kuinka tärkeää ohjelmistojen kehittämisessä on seurata kunkin aikakauden kehityksessä mukana ja kuinka tärkeää on kouluttaa riittävästi ammattitaitoisia ihmisiä vastaamaan näihin alati muuttuvan maailman haasteisiin. Jo 1960-luvulla ohjelmistoala oli kriisissä, koska tarjolla ei ollut riittävästi ammattitaitoisia ohjelmoijia vastaamaan markkinoiden luomaan paineeseen ja 1900-luvun lopulle tultaessa ohjelmoinneissa tapahtuneet virheet alkoivat nousta aikaisempaa useammin suuren yleisön tietoisuuteen. Jotta tällainen tulevaisuudenuhka voitaisiin torjua, tulee uusien ohjelmistosuunnittelijasukupolvien koulutukseen sekä täydennyskoulutukseen kiinnittää riittävää huomiota. Ohjelmistosuunnittelijoille tulee tarjota riittävästi mahdollisuuksia itsensä ja osaamisensa kehittämiseen, jottei jälleen olla tilanteessa, jossa ohjelmistojen määrän voimakkaasti lisääntyessä myös ohjelmoinnissa tapahtuvien virheiden määrä kasvaa radikaalisti.

 

Comments are closed.