Latest Posts

Ohjelmistosuunnittelijoiden oppimiskäyrä kasvaa kovaa vauhtia

Ohjelmistosuunnittelijoiden oppimiskäyrä kasvaa kovaa vauhtia

Monimuotoistuva maailma aiheuttaa ohjelmistosuunnittelijalle ennennäkemättömiä haasteita Ohjelmistosuunnittelijan työ sopii ihmiselle, joka rakastaa haasteita ja jolla on monipuolisia ominaisuuksia. Nykyään ei enää riitä, että ohjelmistosuunnittelija hallitsee itse ohjelmistojen suunnittelun, vaan hänen tulee tämän lisäksi usein osata […]

 
Ohjelmistosuunnittelijoiden kokemuksia omasta työstään

Ohjelmistosuunnittelijoiden kokemuksia omasta työstään

Mitkä ohjelmistosuunnittelijat kokevat työnsä peruspilareiksi? Ohjelmistosuunnittelijoita on haastateltu jonkin verran pyrittäessä luomaan kuvaa sekä työn sisällöstä että ohjelmistosuunnittelijoiden omista kokemuksistaan työssään. Millaisia asioita nämä haastatellut ohjelmistosuunnittelijat pitivät itse työssään tärkeinä? Haastatteluissa esiin nousi asiakkaiden tarpeiden […]

 
Työuupumus ohjelmistosuunnittelijoiden riskinä

Työuupumus ohjelmistosuunnittelijoiden riskinä

Mistä työuupumus eli burnout johtuu? Siitä huolimatta, että ohjelmistosuunnittelijat kokevat usein työnsä erittäin mielekkääksi, uhkaa kiireinen työtahti joskus heidän työssäjaksamistaan. Pitkittynyt uupuminen työssä työstressin johdosta aiheuttaa häiriötilan, jota kutsutaan työuupumukseksi tai burnoutiksi. Millaisia oireita burnout […]

 
Luovien alojen yrittäjyyden tukeminen

Luovien alojen yrittäjyyden tukeminen

Ohjelmistosuunnittelu on luova ala muiden luovien alojen joukossa Ohjelmistosuunnittelu vaatii paljon luovuutta, vaikka siinä vaadittava luovuus onkin kenties hieman erilaista kuin vaikkapa kuvataiteissa vaadittava luovuus. Suomessa on nyt herätty tarpeeseen lisätä tällaisten luovuutta tarvitsevien alojen […]

 
Pohdintaa ohjelmistosuunnittelualan moninaisesta potentiaalista

Pohdintaa ohjelmistosuunnittelualan moninaisesta potentiaalista

Monimutkaiset ohjelmistosuunnitteluprojektit vaativat luovuutta Ohjelmistojen suunnittelu vaatii runsaasti luovuutta sekä reagoimista alati muuttuviin tarpeisiin. Ohjelmiston suunnittelu on monimutkainen ja laaja prosessi, jonka hahmottamista ja koossapysymistä voidaan helpottaa erilaisten vaihejakomallien avulla, joista vesiputousmalli on yksi käytetyimmistä. […]

 
Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Millaisia haasteita kansainvälistyminen aiheuttaa yrityksille? Kulttuurierot, markkinatilanteen erot sekä erilaiset toimintatavat aiheuttavat tiettyjä haasteita liikemaailman kansainvälistyessä tai yrityksen pyrkiessä ulkomaisille markkinoille. Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta tarvitaan aikaisempaa useammin jo Suomessakin toimittaessa, mutta ulkomaisille markkinoille […]

 
RUP, ketterät menetelmät sekä muita ohjelmankehitysmalleja

RUP, ketterät menetelmät sekä muita ohjelmankehitysmalleja

RUP ohjelmankehitysmallina RUP on lyhennelmä sanoista Rational Unified Process. Tämä prosessi sisältää peräkkäisiä iteraatioita, joiden suunnittelussa käytetään vesiputousmallia. RUP-prosessin aikana käydään läpi neljä kehittämisvaihetta ja prosessi etenee aloitusvaiheesta tarkennukseen, tarkennusvaiheesta rakentamiseen ja rakentamisesta tuotteen käyttöönottoon. […]

 
Prototyyppimenetelmä ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Prototyyppimenetelmä ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Prototyyppimenetelmälle on tyypillistä spiraalimainen rakenne Prototyyppimenetelmässä kehitystyö etenee spiraalimaisella tavalla. Työ aloitetaan usein ohjelmiston ulkoasusta eli käyttöliittymän rakentamisesta, mistä kehitystyö etenee laajenevien kehien tavoin. Kehitystyön kehiä ovat bisneslogiikka eli liiketoimintaa koskeva kerros sekä tietokantoja koskeva […]

 
Vesiputous ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Vesiputous ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Mikä on ohjelmistotuotannon vaihejakomalli? Monimutkaisuutensa sekä laajuutensa vuoksi ohjelmistojen tuottamisen kehittelytyö tulee jakaa osiin, jotta voidaan taata tuotannon onnistuminen. Vaiheesta ei edetä toiseen ennen kuin tarpeelliset osat edellisestä vaiheesta on saatu tehtyä. Vaihejakomalli tarkoittaa siis […]

 
Ohjelmistotuotantoalan historian havinaa

Ohjelmistotuotantoalan historian havinaa

Ensimmäisten ohjelmoitavien tietokoneiden tulo 1940-luvulla loi tarpeen ohjelmistojen kehittelylle 1940-luku oli ensimmäisten digitaalisesti toimineiden tietokoneiden vuosikymmen. Koneiden tehtävät määriteltiin vielä tuolloin tekemällä muutoksia niiden sähkökytkentöihin. Ohjelmoitavien tietokoneiden myötä alettiin tarvita myös ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä. Kehityskulku […]